WMO


WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)


De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal TAKEN waarop zij zich moeten richten:

1. Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen in wijken en buurten.
2. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
3. Deelname aan de samenleving bevorderen van mensen met een beperking, een psychisch of een psychosociaal probleem.
4. Het bieden van maatschappelijke opvang waaronder vrouwenopvang. Verder het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd.
5. Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
6. Informatie, advies en cliŽntondersteuning geven.
7. Verslavingsbeleid bevorderen.
8. Jeugdigen met problemen (preventief) ondersteunen, alsmede ondersteuning bieden aan ouders die problemen hebben met opvoeden.

De WMO vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz) de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Afhankelijk van de hulpvraag worden professionals ingezet zoals:
Meander, Impuls, Levanto, Radar, SGL, Xonar, GGD Zuid Limburg.

Mensen met een beperking of chronische ziekte die hulp of voorzieningen nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven kunnen advies vragen bij het Sociale wijkteam of een aanvraagformulier indienen bij de gemeente.

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis. Denk aan huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, crisis- of logeeropvang voor volwassenen, rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.

Voor persoonlijke informatie kunt u bij de wijkpunten terecht:Voor nog meer informatie zie:
www.wmowijzerkerkrade.nl

Bij het aanvragen van WMO-voorzieningen vindt vaak een keukentafelgesprek plaats. Voor meer informatie hierover klik dan hier:
https://eloket.kerkrade.nl/producten/hulp_bij_wonen_en_huishouden

Mocht u klachten hebben over de aanpak van uw hulpvraag dan vind u op onderstaande website meer info: http://www.judex.nl

Als u meer wilt weten over goed wonen met een beperking kijk dan hier:
Sneltest: goed wonen met een beperking www.sneltestgoedwonen.nl

U kunt natuurlijk ook met al uw vragen terecht bij IMPULS, Marktstraat 6, 6461 CV Kerkrade of alleen op afspraak tel. 045-5456351